Label for James Aitken & Co (Falkirk) Ltd's Heavy Ale

Business: James Aitken and Co (Falkirk) Ltd

Date: 1900s

Description

 A label for James Aitken & Co (Falkirk) Ltd's Heavy Ale, bottled by R. M. Cruickshank, Old Meldrum

Label for James Aitken & Co (Falkirk) Ltd's Heavy Ale
Label for James Aitken & Co (Falkirk) Ltd's Heavy Ale